Ethiopia Shakiso Mountain Farm

Ethiopia Shakiso Mountain Farm

Lots more coffee roasting going on today. In the photo: Ethiopia Shakiso Mountain Farm. Get yours soon!