Ethiopia Kecho Tirtira

Roasting. Delicious Single Origin coffees await you! In this photo: Ethiopia Kecho Tirtira (green.)

Roasting. Delicious Single Origins coffees await you! In this photo: Ethiopia Kecho Tirtira (green.)

Leave a Reply